საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი
 
Tsotne Mirtckhulava Water Management Institute of the Georgian Technical University
 
მთავარი

ჩვენს შესახებ

სამეცნიერო  საქმიანობა

კვლევები

სასწავლო პროგრამები

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

სიახლეები:

 

ყურადღება! კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

 

საქართველოს მთავრობის მიერ 2023 წლის 3 მაისი გამოცხადებულია უქმე დღედ (წითელი პარასკევი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებული მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებიბის დასაკავბელი ღია კონკურსი 2023 წლის 3 მაისის ნაცვლად ჩატარდეს 2023 წლის 2 მაისს, 1200 სთ-ზე.

 

3/ 04/ 2024 - ღია კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

ღია კონკურსის შესახებ (word. doc) >>

კონკ. განცხადება (word. doc)>>

საკონკურსო ანკეტა.(pdf. doc) >>

 

15/ 03/ 2024 - ღია კონკურსი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს  სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად:

 

 • ბუნებრივი საფრთხეებისა და გარემოს დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი) 1 საშტატო ერთეული.

 

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2024 წლის 11 მარტიდან - 13 მარტის ჩათვლით, 10-დან 17 საათამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N60-ბ, მეორე სართული, ოთახი N232, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საკონტაქტო პირი: მარინე მღებრიშვილი, ტელ: 579 08 95 79.

ინსტიტუტის სამეცნიერ საბჭოს მიერ სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევ კონკურსანტ(ებ)თან გასაუბრება და კენჭისყრა ჩატარდება 2024 წლის 15 მარტს. კენჭისყრის შედეგები სამეცნიერო საბჭოს მიერ გამოცხადდება კენჭისყრის დასრულებისთანავე - 15 მარტს და გამოიკვრება ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილზე, ასევე  გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.wmi.ge/index.htm

 

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები სამეცნიერო საბჭოში მიიღება 2024 წლის 17 მარტის ჩათვლით.

 

II. საკონკურსო პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობები:

ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლისთვის ან უფროსი მეცნიერი თანამშრომლისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. თუ პირს არ უკავია მთავარი მეცნიერითანამშრომლის ან უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობა, ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში იგი ითვლება აგრეთვე სათანადო სამეცნიერო თანამდებობაზე არჩეულად.

 

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე პირი აირჩევა 5 წლის ვადით.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა, აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);

 

ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

 

გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;

 

დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

 

ვ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

 

ზ) სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა.

 

შენიშვნა: ცნობების წარმოდგენისგან თავისუფლდება პირი, ვისაც აღნიშნული ცნობები უკვე წარმოდგენილი აქვს უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტში.

 

III. კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსი ჩატარდება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ,,ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა სამეცნიერო საბჭოში, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებ-გვერდებზე;

სამეცნიერო საბჭოს მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (საბჭოს გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული გასაუბრების შედეგები;

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან:

 

კონკურსანტის განცხადება (word.doc) >>

კონკურსანტის ანკეტა  (word.doc) >>

 

 

19/ 12/ 2023 - ღია კონკურსი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს  სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად:

 

 • ბუნებრივი საფრთხეებისა და გარემოს დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი) 1 საშტატო ერთეული;

 

 • ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილების ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)    1 საშტატო ერთეული;

 

 • ირიგაციისა და დრენაჟის განყოფილების ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)    1 საშტატო ერთეული.

 

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 14 დეკემბრიდან- 18 დეკემბრისჩათვლით, 10-დან 17 საათამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N60-ბ, მეორე სართული, ოთახი N232, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საკონტაქტო პირი: მარინე მღებრიშვილი, ტელ: 579 08 95 79.

ინსტიტუტის სამეცნიერი საბჭოს მიერ სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევ კონკურსანტ(ებ)თან გასაუბრება და კენჭისყრა ჩატარდება 2023 წლის 19 დეკემბერს. კენჭისყრის შედეგები სამეცნიერო საბჭოს მიერ გამოცხადდება კენჭისყრის დასრულებისთანავე 19 დეკემბერს და გამოიკვრება ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილზე, ასევე  გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.wmi.ge/index.htm

 

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები სამეცნიერო საბჭოში მიიღება 2023 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (კონკურსანტის ანკეტა, განცხადება, გასაუბრების ჩატარების დრო და ადგილი) გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.wmi.ge/index.htm

 

II. საკონკურსო პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობები:

ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლისთვის ან უფროსი მეცნიერი თანამშრომლისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. თუ პირს არ უკავია მთავარი მეცნიერითანამშრომლის ან უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობა, ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე არჩევის შემთხვევაში იგი ითვლება აგრეთვე სათანადო სამეცნიერო თანამდებობაზე არჩეულად.

ა) მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;

ბ) უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე პირი აირჩევა 5 წლის ვადით.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე http://www.wmi.ge/index.htm, აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);

 

ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

 

გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;

 

დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

 

ვ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

 

ზ) სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა.

 

შენიშვნა: ცნობების წარმოდგენისგან თავისუფლდება პირი, ვისაც აღნიშნული ცნობები უკვე წარმოდგენილი აქვს უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტში.

 

III. კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსი ჩატარდება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ,,ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა სამეცნიერო საბჭოში, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებ-გვერდებზე;

სამეცნიერო საბჭოს მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (საბჭოს გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული გასაუბრების შედეგები;

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან:

 

კონკურსანტის განცხადება (word.doc) >>

კონკურსანტის ანკეტა  (word.doc) >>

 

 

17/ 11/ 2023 - ღია კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, ინსტიტუტის ქვემოთ მითითებული სამეცნიერო თანამდებობების (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად:

 

ბუნებრივი საფრთხეებისა და გარემოს დაცვის განყოფილებაში -

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროგეოლოგი, გარემოს დაცვის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

 

ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილებაში -

მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, გარემოს დაცვის მიმართულებით მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 13 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით, 1000-დან 1700 საათამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N60ბ, მეორე სართული, ოთახი N232, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საკონტაქტო პირი: ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი მარინე მღებრიშვილი, ტელ: 57908 95 79.

კონკურსი ჩატარდება 2023 წლის 17 ნოემბერს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2023 წლის 17 ნოემბერს, საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე და ინსტიტუტის ვებგვერდზე.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:

 

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე http://www.wmi.ge/index.htm), აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);

 

ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

 

გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;

 

დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 

ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

 

ვ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

 

ზ) სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა.

 

შენიშვნა: ცნობების წარმოდგენისგან თავისუფლდება პირი, ვისაც აღნიშნული ცნობები უკვე წარმოდგენილი აქვს უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტში.

 

კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსი ჩატარდება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და "სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად.

 საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან:

 

კონკურსანტის ანკეტა (word_doc)

კონკურსანტის განცხადება (word_doc)

სამეცნიერო  პერსონალის დამატებითი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები (pdf)

 

 

 

 

2023 წლის 31 მაისი - 4 ივნისი - საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,ღვარცოფები: რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის №AR-18-1244 საგრანტო პროექტის ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბარაჟი ეგიდით 2023 წლის 31 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სააქტო დარბაზში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,ღვარცოფები: რისკი, პროგნოზირება, უსაფრთხოება

1. პრესრელიზი - GEO

2. პრესრელიზი - ENG

3. კონფერენციის პროგრამა

4. ფოტო გალერეა

 

14/07/2023 - კონკურსი ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

 1. კონკურსანტის განცხადება

 2. კონკურსანტის ანკეტა

 3. დამატებითი-საკვალიფიკაციო-მოთხოვნები

 4. საგაზთო განცხადება

 

11/ 05/ 2023 - ღია კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, ინსტიტუტის ქვემოთ მითითებული სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად:

ინოვაციური განვითარების ჯგუფში -

     მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     გარემოს დაცვისა და ჰიდროლოგიის ექსპერტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროლოგი, ეროზიული პროცესების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ქიმიკოსი, გარემოს ქიმიის და კონტროლის  მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ღვარცოფული პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ბიოლოგი, ბიოინჟინერიის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

ბუნებრივი საფრთხეებისა და გარემოს დაცვის განყოფილებაში -

     მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროლოგი, წყალდიდობების პროცესების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ღვარცოფული პროცესების კვლევის  მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ ქიმიკოს-ტექნოლოგი,  ბუნებრივი სტიქიების პროცესების კვლევის  მიმართულებით (მაგისტრის  აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით სწავლული აგრონომი, ბუნებრივი სტიქიების პროცესების კვლევის  მიმართულებით (მაგისტრის  აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ღვარცოფული პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით აგროინჟინერი,  აგროინჟინერიის  მიმართულებით (მაგისტრის  აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილებაში -

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ინჟინერ-მშენებელი,  ნაპირდამცავი მოდელების  კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ტექნოლოგიური პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით მიწის რესურსების მართვა, გარემოს დაცვის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

ირიგაციისა და დრენაჟის განყოფილებაში -

     მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ფიზიკოსი, ჰიდრომელიორაციის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ფიზიკოსი, სარწყავი სისტემების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით სწავლული აგრონომი,  აგრომელიორაციული კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  უცხო ენები (ინგლისური ენა),  ირიგაციული კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით ქიმიკოსი, ნიადაგების ქიმიური მელიორაციის  კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-მშენებელი,  ღვარცოფული და ირიგაციული პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი); 

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ირიგაციისა და დრენაჟის კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  მექანიკა, ირიგაციული პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

     მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  აგროქიმიკოს-ნიადაგმცოდნე, აგრომელიორაციული კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

ინსტიტუტის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიურ პუნქტებში -

       გორის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტის მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-მექანიკოსი, სარწყავი სისტემების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

       აფხაზეთის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტის გამგე/უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-მშენებელი, ჰიდრომელიორაციული პროცესების კვლევის მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი); 

       ალაზნის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტის გამგე/ მეცნიერი თანამშრომელი (1,0 საშტატო ერთეული) - კვალიფიკაციით  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ჰიდრომელიორაციული პროცესების კვლევის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 7 მაისიდან 9 მაისის ჩათვლით (10-დან - 17 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი, 60-ბ - ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტში (II სართული, ოთახი #232). საკონტაქტო პირი - ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, (აკადემიური დოქტორი) მარინე მღებრიშვილი, ტელ. 579 089 579

კონკურსი ჩატარდება 2023 წლის 11 მაისს 12 საათზე.

კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2023 წლის 14 მაისს საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე, ინსტიტუტისდა  უნივერსიტეტის ვებგვერდებზე: https://wmi.ge/  და https://gtu.ge/

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2023 წლის 16 მაისის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (კონკურსანტის ანკეტა, განცხადება და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე: https://wmi.ge/

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

 

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე https://wmi.ge/, აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);

ბ)  ავტობიოგრაფია (CV);

გ)  სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

დ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;

ე) ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც სრულად წარმოაჩენს ავტორის სამეცნიერო მიმართულებას;

ზ)  სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 5 წელში (ჩამონათვალი);

თ) პატენტების, საავტორო მოწმობების, ლიცენზიების, დანერგვის აქტების და სხვ. ჩამონათვალი ბოლო 5 წელში;

ი) შესაბამისი დარგის ერთი მეცნიერის დახასიათება-რეკომენდაცია (საკონტაქტო ინფორმაცია);

კ)  განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

ლ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

მ)  სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა.

შენიშვნა: ცნობების წარმოდგენისგან თავისუფლდება პირი, ვისაც აღნიშნული ცნობები უკვე წარმოდგენილი აქვს უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტში.

 

კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსი ჩატარდება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და "სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად.

 

საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;

 

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან:

 

კონკურსანტის  ანკეტა (word_doc)

კონკურსანტის  განცხადება (word_doc)

სამეცნიერო  პერსონალის დამატებითი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები (pdf)

 

22-23/04/2021 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით, ინსტიტუტის ქვემოთ მითითებული სამეცნიერო თანამდებობების (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი და მეცნიერი თანამშრომელი) დასაკავებლად:

 1. ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 2. ინსტიტუტის ინოვაციური განვითარების ჯგუფის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 3. ინსტიტუტის ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული);

 4. ინსტიტუტი ზღვებისა და წყალსატევების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (2.0 საშტატო ერთეული);

 5. ინსტიტუტი მელიორაციის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 6. ინსტიტუტი მელიორაციული სისტემების დაპროექტებისა და ექსპერტიზის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული);

 7. ინსტიტუტის სამგორის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტიგამგ, მეცნიერი თანამშრომელი (1.0 საშტატო ერთეული).

 

კონკურსანტის  ანკეტა

კონკურსანტის  განცხადება

სამეცნიერო  პერსონალის საკვალიფიციო  მოთხოვნები

საგაზეთო  განცხადება

 

17/09/2020 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის

წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს

სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

  ბუნებრივი კატასტროფების განყოფილება - მეცნიერთანამშრომელი - 1.0 საშტატო ერთეული - სპეციალობით ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევის  მიმართულებით (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი);

  კოლხეთის საცდელ-სამელიორაციო ეკოლოგიური პუნქტის გამგე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1,0 საშტატო ერთეული - სპეციალობით ინჟინერ-მშენებელი. გამოცდილება ჰიდრომელიორაციის მიმართულებით (მაგისტრის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი).

 1. კონკურსანტის-ანკეტა

 2. კონკურსანტის-განცხადება

 3. სამეცნიერო-პერსონალის-საკვალიფიციო-მოთხოვნები

 4. საგაზეთო-განცხადება

 

 

21/08/2019 - კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

(მელიორაციის განყოფილებაში - უფრ. მეცნ. თანამშრომლის -0,5 საშტ. ერთეულზე)

კონკურსანტის-განცხადება

კონკურსანტის-ანკეტა

საგაზეთო განცხადება

 

21/12/2018 - სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების არჩევნები

კონკურსანტის განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

კურსანტის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკონკურსო განცხადება გაზეთ რეზონანსში

 

   5-7/11/2018 - მეცნიერთა არჩევნები

 

დირექტორის არჩევნები

 

28/03/2018  მეცნიერთა არჩევნები

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

 

 

2016 წლის 22-25 სექტემბერს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში და ქ. თელავში ჩატარდება მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები.

 

2015 წლის 16-19 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდება მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას დაბადების 95 წლის იუბილეს. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს 10 ქვეყნის (საქართველო, აზერბაიჯანი, აშშ, ბელარუსია, ისრაელი, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, სომხეთი, ესტონეთი) მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები.

 

2014 წლის 27-30 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე: ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეუნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს. კონფერენციაში მონაწილეობს მსოფლიოს 13 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, აშშ, ბელორუსია, ბულგარეთი, ისრაელი, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, საქართველო, სომხეთი, ჩეხეთი, ჩინეთი, ჰოლანდია) მეცნიერები, ექსპერტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები. ინგლისურ ენაზე გამოიცა კონფერენციის შრომათა კრებული (274 გვერდი) 250 ეგზემპლარი.